Dette dokumentet beskriver og presiserer bruk av EHF formatet for energibransjen. Med energibransjen menes i denne sammenheng kraftleverandører og nettselskaper som fakturerer strøm, nettleie og andre produkter som for eksempel bredbånd til firmakunder og privatkunder i Norge, samt mottakere av energifakturaer.

1. Begrepsdefinisjoner

1.1. Generelt

I dette dokumentet benyttes følgende begreper i relasjon til faktura/kreditnota og fakturalinje/kreditnotalinje:

Dokumentnivå

Felles informasjon på hodenivå som gjelder hele fakturaen eller kreditnotaen.

Linjenivå

Gjelder en enkelt linje, varelinje, som inngår i en faktura eller kreditnota.

1.2. Fakturatyper

I energibransjen opereres det med følgene fakturatyper:

Avregningsfaktura

Avregningsfaktura er en faktura for virkelig forbruk i en eller flere perioder. Kan inneholde nettleie, strøm og eventuelt andre produkter og tjenester.

Forskudds (A-konto) faktura

Forskuddsfaktura er en faktura som er basert på forventet forbruk i en periode. Fakturaen kan også inneholde avregning for tidligere perioder. I EHF er det ingen forskjell på håndtering av forskuddsfakturaer og avregningsfakturaer.

Samlefaktura

Samlefaktura er en faktura som inneholder flere målepunkter.

Samfakturering

Samfakturering er når det sendes en felles faktura for nettleie og strøm, samt evt. andre produkter, fra en av leverandørene (nettselskap eller kraftleverandør). Det er en forutsetning at det kun er en av leverandørene som er juridisk eier av kravet overfor sluttkunden. Dette gjelder både når kraftleverandøren «viderefakturerer» og «gjennomfakturerer» nettleien.

2. Informasjon på dokumentnivå

2.1. Fakturautsteder

Juridisk informasjon (Organisasjonsnummer, navn og adresse) angående utstederen av fakturaen/kreditnotaen angis i elementet PartyLegalEntity under AccountingSupplierParty.

Eksempel fakturautsteder
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>EB Nett AS</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR" schemeName="Foretaksregisteret">981915550 </cbc:CompanyID>
<cac:RegistrationAddress>
 <cbc:CityName>Drammen</cbc:CityName>
 <cac:Country>
  <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
 </cac:Country>
</cac:RegistrationAddress>
</cac:PartyLegalEntity>

2.2. Betalingsmottager

Dersom betalingsmottager er ulik fakturautsteder, skal informasjon om betalingsmottager angis i elementet PayeeParty.

Eksempel betalingsmottaker
<cac:PayeeParty>
 <cac:PartyIdentification>
  <cbc:ID schemeID="GLN”>098740918237</cbc:ID>
 </cac:PartyIdentification>
 <cac:PartyName>
  <cbc:Name>Ebeneser Scrooge AS</cbc:Name>
 </cac:PartyName>
 <cac:PartyLegalEntity>
  <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">989823401</cbc:CompanyID>
 </cac:PartyLegalEntity>
</cac:PayeeParty>

2.3. Deres referanse (Fakturamerke)

Deres referanse (Fakturamerke) er obligatorisk å fylle ut. Elementet angis i identifikator-elementet cbc:ID under kontaktinformasjon for kunde. Innhold kan være identifikator som angir kundens referanse, f.eks ansattnummer, navn på kontaktperson eller avdeling hos kunde.

Eksempel på deres referanse
 <cac:Contact>
  <cbc:ID>3150JD</cbc:ID>
 </cac:Contact>

2.4. Målepunkt

MålepunktID angis under levering cac:Delivery på en faktura. Levering består av leveringsdato og leveringssted. Leveringsdato anbefales å sette til siste dagen i perioden som fakturaen gjelder for. Leveringssted består av en identifikator for leveringsstedet samt adresse.

Dersom fakturaen gjelder kun ett målepunkt, legges målepunktID i identifikator-elementet under leveringssted. Siden alle målepunktID’er i Norge utgis av GS1 og er et såkalt Global Services Relation Number (GSRN) angis dette som attributt til målepunktID’en.

Gjelder fakturaen flere målepunkt, fylles ikke identifikator-elementet under leveringssted ut på faktuaen. Istedet benyttes levering på fakturalinje. Ref. MålepunktID

Anleggsadressen til målepunktet legges i adresse-elementene under levering

Eksempel på utfylling av målepunktID
<cac:Delivery>
 <cbc:ActualDeliveryDate>2013-02-15</cbc:ActualDeliveryDate>
 <cac:DeliveryLocation>
  <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
  <cac:Address>
   <cbc:StreetName>Storgata</cbc:StreetName>
   <cbc:CityName>Bergen</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
   <cac:Country>
    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
  </cac:Address>
 </cac:DeliveryLocation>
</cac:Delivery>

2.5. Konteringsinformasjon

Konteringsinformasjon, kundens kontostreng i regnskapssystemet, er valgfritt og legges i elementet AccountingCost. Innhold må være strukturert i henhold til mottakers krav.

Eksempel på Konteringsinformasjon
<cbc:AccountingCost>P43245 345 123</cbc:AccountingCost>

2.6. Målernummer

Det finnes ikke noe eget element for målernummer i EHF formatet. Ved behov kan målernummeret legges i notat elementet. Det samme gjelder evt. tekst for hvor måleren er plassert (sikringsskap, vaskerom, etc.). For samlefaktura anbefales det å benytte notat-elementet på fakturalinje til målernummer.

Eksempel på målernummer
<cbc:Note>Målernummer:008003762, Plassering: Sikringsskap i gang</cbc:Note>

2.7. Periode

Periode som består av startdato og sluttdato, er valgfritt i EHF. Her angis perioden som fakturaen/kreditnotaen gjelder for.

Eksempel fakturaperiode
  <cac:InvoicePeriod>
   <cbc:StartDate>2016-08-01</cbc:StartDate>
   <cbc:EndDate>2016-08-31</cbc:EndDate>
  </cac:InvoicePeriod>

2.8. Vedlegg

Ett eller flere vedlegg kan knyttes til dokumentnivået i EHF. Vedlegg kan være en fysisk fil eller link til for eksempel en kundeportal.

Mer informasjon om vedlegg i EHF finnes også i guiden EHF Faktura og kreditnota: https://vefa.difi.no/ehf/guide/invoice-and-creditnote/2.0/no/#_vedleggshåndtering

2.8.1. «Forventet årlig uttak i målepunktet»

Ved behov for å sende «Forventet årlig uttak i målepunktet», må dette gjøres i form av vedlegg.

2.8.2. Måledata

Måleravlesninger støttes ikke i EHF formatet og må derfor sendes som vedlegg, f.eks. i form av MSCONS eller et PDF-dokument.

2.8.3. Faktura til privatkunder

I «Kapittel 7. Fakturering av husholdninger» i NVEs forskrift 301 [1], stilles en rekke krav til informasjonsinnhold på en faktura til husholdninger. Blant annet skal fakturaen inneholde en grafisk sammenligning av årets forbruk i hver enkelt avregningsperiode med tilsvarende periode foregående år. I tillegg skal fakturaen innehold ENOVA SF sitt telefonnummer samt annen tekstlig informasjon som for eksempel informasjon om kundens anledning til å fremme innsigelser mot fakturaen.

NVEs krav til fakturering av husholdninger implementeres som PDF vedlegg eller link til «min side». Dersom vedlegget er en eksakt kopi av selve fakturaen (image), skal det angis «Commercial Invoice» som dokumenttype.

3. Informasjon på linjenivå

3.1. Elavgift

Elavgift faktureres som en egen varelinje.

3.2. Elsertifikater

Elsertifikater er inkludert i kraftprisen og sendes ikke separat.

3.3. MVA satser

Moms sats er knyttet til den enkelte vare (item) på en varelinje.

Eksempel mva på fakturalinje
<cac:ClassifiedTaxCategory>
 <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
 <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
 <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
 </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>

3.4. Forbruk

Informasjon om forbruk, enten virkelig eller stipulert samt faste avgifter og eventuelt andre produkter og tjenester angis på linjenivå i EHF formatet. En linje pr. periode/ «produkt» (Kraft, nettleie, andre tjenester og produkter) og pris.

3.4.1. Navn og beskrivelse

Det er to elementer på linjenivå for å beskrive hva det er som faktureres. «Kortnavn» (Name) og et «Fritekstfelt» (Description) som kan inneholde tilnærmet ubegrenset mengde med tekst.

Kortnavn <cbc:Name>

benyttes til navn på varen som er solgt, eks ”Kraft til Markedspris”

Fritekstfelt <cbc:Description>

kan inneholde tilnærmet ubegrenset mengde med tekst. Benyttes til annen informasjon knyttet til fakturalinjen. Aktuell informasjon kan for eksempel være "Stander: Fra-stand – Til-stand".

Eksempel
<cbc:Description>Stander, Fra – Til: 697296 – 701064</cbc:Description>
<cbc:Name>Kraft til markedspris</cbc:Name>

3.4.2. Artikkelnummer

Det er to elementer for å angi artikkelnummer på linjenivå. Selgers artikkelnummer og standard artikkelnummer. Begge er valgfrie. Standard artikkelnummer er reservert for de tilfeller hvor det foreligger et standardisert idenitfikasjonssystem, for eksempel GTIN. Brukes normalt ikke ikke i energibransjen.

Eksempel selgers artikkelnummer
<cac:SellersItemIdentification>
 <cbc:ID>K1</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>

3.4.3. Kvantum

Legges i antallselementet på linjenivå. Enhet legges som attributt til elementet. Relevante enhetskoder for energibransjen er:

KWH

Kilowatt time (kWh)

KWT

Kilowatt

MWH

MegaWatt time (MWh)

WHR

Watt time (Wh)

DAY

Dager

MON

Måneder

ANN

År

NAR

Stykk

Eksempel kvantum
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH">1178.00</cbc:InvoicedQuantity>

Kvantum kan både være posititivt (forbruk) og negativt (“plusskunder” med innmating til nettet).

3.4.4. Pris

Pris angis normalt i kroner med inntil 4 desimaler. Er kraftprisen for eksempel 39,35 øre/kWh settes prisen til 0,3935. Dersom prisen er angitt i en annen enhet enn kvantums-elementet, må elementet BaseQuantity benyttes som omregningsfaktor.

Ved behov for flere enn 4 desimaler i pris, når for eksempel kraftprisen er 38,456 øre/kWh, angis kraftprisen i øre/kWh i pris-elementet og BaseQuantity settes til 100.

Eksempel pris
<cac:Price>
 <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">38.456</cbc:PriceAmount>
 <cbc:BaseQuantity>100</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>
Eksempel linjeberegning
<cac:InvoiceLine>
 <cbc:ID>1</cbc:ID>
 <cbc:InvoicedQuantity unitCode="DAY">31.00</cbc:InvoicedQuantity> (1)
 <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">93.42</cbc:LineExtensionAmount> (3)
...

 <cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">1100.00</cbc:PriceAmount> (2)
  <cbc:BaseQuantity unitCode="DAY">365</cbc:BaseQuantity>
 </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
1 Fakturaen for en periode gjelder en måned, dvs. 31 dager.
2 Fastledd nett oppgis som et beløp pr. år, kr. 1.100,00.
3 Totalpris på fakturalinjen blir: 31 dager * (1100 / 365) = 93,42 (Avrundet til 2 desimaler)

3.5. MålepunktID

Gjelder fakturaen flere målepunkt, angis målepunktID i elementet <cac:Delivery> på linjenivå, og identifikator-elementet under leveringssted på dokumentnivå fylles ikke ut.

Som vedlegg til denne veilederen finnes det en avansert eksempelfil som inneholder flere målepunktID.

3.6. Konteringsinformasjon

Konteringsinformasjon, kundens kontostreng i regnskapssystemet, er valgfritt og legges i elementet AccountingCost. Innhold må være strukturert i henhold til mottakers krav. Angis kun dersom innholdet knyttet til linjen avviker fra innhold på dokumentnivå (se Konteringsinformasjon).

3.7. Målernummer linje

Angis i Notat elementet på linjenivå ved samlefakturering. Se også Målernummer

3.8. Periode

Fra/til dato på linjenivå for å spesifisere perioden fakturalinjen gjelder. Vil være aktuell ved fakturering av linjer med ulike priser innenfor fakturaperioden.

Eksempelet under viser en faktura som gjelder perioden fra 2016-08-01 til 2016-08-31 og hvor det har vært ulike priser innen denne perioden, som vist i tabellen.

Table 1. Fakturalinjer
Periode Mengde Pris Beløp

01-08-2016 – 10-08-2016

1234,00 kWh

34,85 øre/kWh

439,05

11-08-2016 – 21-08-2016

1345,00 kWh

33,32 øre/kWh

448,15

22-08-2016 – 31-08-2016

1467,00 kWh

35,12 øre/kWh

515,21

Linje 1:
  <cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>1</cbc:ID>
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">1234.00</cbc:InvoicedQuantity> (2)
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">430.05</cbc:LineExtensionAmount> (4)
   <cbc:AccountingCost>K001201</cbc:AccountingCost>
   <cac:InvoicePeriod> (1)
     <cbc:StartDate>2016-08-01</cbc:StartDate>
     <cbc:EndDate>2016-08-10</cbc:EndDate>
   </cac:InvoicePeriod>
   <cac:OrderLineReference>
     <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   </cac:OrderLineReference>
   <cac:Item>
     <cbc:Name>Forbruk strøm</cbc:Name>
     <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>A23455</cbc:ID>
     </cac:SellersItemIdentification>
     <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
   <cac:Price>
     <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.3485</cbc:PriceAmount> (3)
   </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
  <cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>2</cbc:ID>
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">1345.00</cbc:InvoicedQuantity>(2)
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">448.15</cbc:LineExtensionAmount> (4)
   <cbc:AccountingCost>K001201</cbc:AccountingCost>
   <cac:InvoicePeriod> (1)
     <cbc:StartDate>2016-08-11</cbc:StartDate>
     <cbc:EndDate>2016-08-21</cbc:EndDate>
   </cac:InvoicePeriod>
   <cac:OrderLineReference>
     <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   </cac:OrderLineReference>
   <cac:Item>
     <cbc:Name>Forbruk strøm</cbc:Name>
     <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>A23455</cbc:ID>
     </cac:SellersItemIdentification>
     <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
   <cac:Price>
     <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.3332</cbc:PriceAmount> (3)
   </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
  <cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>3</cbc:ID>
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">1467.00</cbc:InvoicedQuantity> (2)
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">515.21</cbc:LineExtensionAmount> (4)
   <cbc:AccountingCost>K001201</cbc:AccountingCost>
   <cac:InvoicePeriod> (1)
     <cbc:StartDate>2016-08-22</cbc:StartDate>
     <cbc:EndDate>2016-08-31</cbc:EndDate>
   </cac:InvoicePeriod>
   <cac:OrderLineReference>
     <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   </cac:OrderLineReference>
   <cac:Item>
     <cbc:Name>Forbruk strøm</cbc:Name>
     <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>A23455</cbc:ID>
     </cac:SellersItemIdentification>
     <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:ClassifiedTaxCategory>
     <cac:ManufacturerParty>
      <cac:PartyName>
        <cbc:Name>Produsent ASA</cbc:Name>
      </cac:PartyName>
      <cac:PartyLegalEntity>
        <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">919919919</cbc:CompanyID>
      </cac:PartyLegalEntity>
     </cac:ManufacturerParty>
   </cac:Item>
   <cac:Price>
     <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.3512</cbc:PriceAmount> (3)
   </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
1 Periode for fakturalinjen
2 Kvantum
3 Pris
4 Linjesum (pris * kvantum)

3.9. Produsent

Benyttes ved samfakturering. Dersom en kraftleverandør kjøper nettselskapets fordring og samfakturerer sluttkunden, som dermed får ett krav fra en leverandør (kraftleverandøren) angis nettselskapet (og kraftleverandøren) som produsenter på sine respektive varelinjer.

Eksempel produsent
     <cac:ManufacturerParty>
      <cac:PartyName>
        <cbc:Name>Produsent ASA</cbc:Name>
      </cac:PartyName>
      <cac:PartyLegalEntity>
        <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">919919919</cbc:CompanyID>
      </cac:PartyLegalEntity>
     </cac:ManufacturerParty>

3.10. Faktura mot privatkunder (B2C)

EHF formatet støtter fakturering av privatkunder (B2C).

4. Gjennomfakturering

NVE har i Rapport nr. 48-2016 «Endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. - Endringer vedrørende gjennomfakturering - Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst», fra mai 2016, vedtatt at forskriftstekst vedrørende gjennomfakturering skal tre i kraft fra 1. september 2016. [3]

I henhold til avregningsforskriften [1] § 7-4b bokstav b skal informasjonsutveksling ved gjennomfakturering skje ved bruk av de formater og protokoller, og innenfor de tidsrammer som er fastsatt av Systemstøtten for Ediel. Videre sier avregningsforskriften [1] at Elektronisk handelsformat (EHF) skal være standard elektronisk format for distribusjon av faktura for nettjenester og fakturagrunnlag til kraftleverandør og at målepunkt-ID skal benyttes i oversendelsen for å identifisere sluttbrukeren.

NEE har derfor gjennomført et prosjekt for å beskrive hvilke krav som skal gjelde for et standard EHF format for gjennomfakturering i det norske kraftmarkedet.

4.1. Standardløsning

Alle nettselskap som tilbyr gjennomfakturering til forbrukere via kraftleverandør må kunne tilby EHF faktura med nettselskapets «originalfaktura» til sluttbruker som pdf-vedlegg. Denne må kunne sendes gjennom EHF (PEPPOL) transportinfrastruktur til kraftleverandørens aksesspunkt som er registrert i ELMA.

Med originalfaktura menes i denne sammenheng nettselskapets originale faktura til sluttbruker, uten betalingsinformasjon til forbruker. Merk at NVE kun stiller krav om å fjerne betalingsinformasjon i originalfaktura til privatkunder (forbrukere) og ikke bedriftskunder. Overfor næringskunder er det opp til aktørene å bestemme om betalingsinformasjon skal fjernes (sladdes) eller ikke.

Med betalingsinformasjon menes forfallsdato, kontonummer og KID.

Det er kraftleverandøren som er betaler av EHF-fakturaen, mens det er sluttbruker som er kunde.

Å sende «originalfakturaen fra nettselskapet» som pdf-vedlegg er en enkel løsning som benyttes av mange i dag, samtidig som det er enkelt å skrive ut og sende som papir til de sluttbrukere som krever dette.

EHF (PEPPOL) transportinfrastruktur er valgt som standard fordi man automatisk får validering av meldinger i EHF systemet.

Andre formater og overføringsløsninger kan avtales bilateralt mellom nettselskap og kraftleverandør.

4.2. Spesielt for gjennomfakturering til forbruker (privatkunder) ved bruk av standardløsning

«Standardløsningen» som beskrives her er en løsning som må håndteres (tilbys) av alle nettselskap og alle kraftleverandører som ønsker å tilby gjennomfakturering.

 • I standardløsningen skal nettselskapets originalfaktura overføres som pdf-vedlegg:

  • Det er sluttbruker som er «kunden» i pdf-vedlegget

  • Betalingsinformasjon må fjernes i pdf vedlegg til forbruker, siden forbruker skal betale til kraftleverandør og ikke til nettselskapet

  • Originalfakturaen overføres som pdf-vedlegg i Base64 format, se eksempel i Vedlegg A og Vedlegg B, samt EHF Faktura og kreditnota [4].

 • I standardløsningene er det KUN ett målepunkt i hver EHF-faktura, fordi fakturamottaker (forbruker) må ligge på hodenivå i EHF-fakturaen

 • Overføring av kontaktinformasjon til nettselskap er ikke en del av standardløsningen for EHFformatet for gjennomfakturering av forbruker:

  • Dette håndteres i avtalen mellom nettselskapet og kraftleverandøren

  • Kontaktinformasjon til nettselskap er valgfri informasjon i EHF-fakturaen.

  • Det er i dag ingen kryptering mellom aksesspunktene i EHF-systemet.

4.2.1. EHF oppsett ved gjennomfakturering av forbrukere

EHF oppsett ved gjennomfakturering av forbrukere skal følge andre krav i denne veilederen, med følgende tilpassinger for gjennomfakturering av forbrukere i kraftbransjen:

En komplett eksempelfil finnes som vedlegg til denne veiledningen:

Informasjon om kjøper
<cac:AccountingCustomerParty> (1)
        <cac:Party>
            <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:EndpointID>(1) (4)
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID schemeID="ZZZ">269331</cbc:ID> (2)
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Strømkjøperen AS</cbc:Name> (1) (3)
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:StreetName>Storgt 123</cbc:StreetName>
                <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
        </cac:Party>
    </cac:AccountingCustomerParty>
1 Påkrevet
2 «Party ID» under «AccountingCustomerParty (Kjøper)» er påkrevet i EHF-faktura (det er et teknisk krav at feltet ikke er tomt), men det er ikke noe krav til innhold. Det anbefales å legge «sluttbrukers kundenummer hos nettselskapet» i elementet, men nettselskapet står fritt til å legg annen informasjon i elementet, for færrest mulig tilpasninger
3 Sluttbrukers navn
4 Kraftleverandørens organisasjonsnummer. Brukes for ruting via EHF (PEPPOL) transportinfrastruktur (ELMA).
Tilleggsinformasjon
<cac:AdditionalDocumentReference>
         <cbc:ID>N/A</cbc:ID> (1) (2)
         <cbc:DocumentType>elektroniskB2Cfaktura</cbc:DocumentType> (1) (3)
    </cac:AdditionalDocumentReference>
    <cac:AdditionalDocumentReference>
         <cbc:ID>1953-05-01</cbc:ID> (1) (4)
         <cbc:DocumentType>bithdate</cbc:DocumentType> (1) (5)
    </cac:AdditionalDocumentReference>
1 Påkrevet element
2 Feltet benyttes ikke ved gjennomfakturering, men er påkrevet i EHF-faktura for privatkunder. Kan inneholde «hva-som-helst» (f.eks. «N/A»), men det skal ikke være bærende informasjon.
3 Skal ha verdien «elektroniskB2Cfaktura»
4 Fødselsdato, skal være på format: YYYY-MM-DD (med bindestreker).
5 Skal ha verdien "birthdate"

Målepunktid skal angis ved fakturering av privatkunder, og angis som beskrevet i kapittel Målepunkt

Kontaktinformasjon til nettselskap er valgfri informasjon i EHF-fakturaen og ikke en del av standardløsningen for EHF-formatet for gjennomfakturering av forbruker i kraftbransjen. Et eventuelt behov for formidling av kontaktinformasjon i EHF-fakturaen må håndteres i avtalen mellom nettselskapet og kraftleverandøren.

4.2.2. EHF oppsett ved gjennomfakturering av næringskunder

EHF oppsett ved gjennomfakturering av næringskunder skal følge DIFI’s veileder for kraftbransjen, med følgende tilpassinger for gjennomfakturering:

En komplett eksempelfil finnes som vedlegg til denne veiledningen:

Fakturamottaker
<cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">999555111</cbc:EndpointID>(1) (2)
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="ZZZ">kunde123456</cbc:ID> (1) (3)
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Firmakunde AS</cbc:Name> (1) (4)
    </cac:PartyName>
    ...
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Firmakunde AS</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:CompanyID> (1) (5)
    ...
    </cac:PartyLegalEntity>
    ...
   </cac:Party>
 </cac:AccountingCustomerParty>
 ---
<1> Påkrevet
<2> Organisasjonsnummer til kraftselskap
<3> ID til sluttbruker, for eksempel kundenummer
<4> Sluttbrukers navn
<5> Sluttbrukers organisasjonsnummer

Målepunktid skal angis ved fakturering av bedriftskunder, og angis som beskrevet i kapittel Målepunkt

5. Referanser

Appendix A: Eksempelfiler

Vedlagt til dette dokumentet er det fire fakturafiler i EHF format:

 1. Enkel avregningsfaktura for ett målepunkt og en periode. Inneholder nettleie og bredbåndsprodukt.

 2. Avansert avregningsfaktura for flere målepunkt og ulike priser i fakturaperioden. Inneholder nettleie og kraft.

 3. Gjennomfakturering til privatkunder som inneholder elementer ved gjennomfakturering til privatkunder.

 4. Gjennomfakturering til bedriftskunder som inneholder elementer ved gjennomfakturering til bedriftskunder.

A.1. Enkel energifaktura

Enkel energifaktura
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Eksempelfil for energifaktura, enkel

        Errors:
        NOGOV-T10-R030
        NOGOV-T10-R026
        NOGOV-T10-R031

        Warnings:
        NOGOV-T10-R005
        NOGOV-T10-R004 (3 times)
-->
<Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
    xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
    <cbc:CustomizationID>urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0</cbc:CustomizationID>
    <cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0</cbc:ProfileID>
    <cbc:ID>1001589778</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2013-09-10</cbc:IssueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode listID="UNCL1001">380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">NOK</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cac:InvoicePeriod>
        <cbc:StartDate>2016-09-01</cbc:StartDate>
        <cbc:EndDate>2016-09-12</cbc:EndDate>
    </cac:InvoicePeriod>
    <cac:AccountingSupplierParty>
        <cac:Party>
            <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">981915550</cbc:EndpointID>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>E Nett AS</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:StreetName>Ingeniør Rybergs gate 99</cbc:StreetName>
                <cbc:CityName>DRAMMEN</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>3007</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
            <cac:PartyTaxScheme>
                <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">981915550MVA</cbc:CompanyID>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:PartyTaxScheme>
            <cac:PartyLegalEntity>
                <cbc:RegistrationName>E Nett AS</cbc:RegistrationName>
                <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR" schemeName="Foretaksregisteret">981915550</cbc:CompanyID>
                <cac:RegistrationAddress>
                    <cbc:CityName>Drammen</cbc:CityName>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:RegistrationAddress>
            </cac:PartyLegalEntity>
            <cac:Contact>
                <cbc:ID>Jens Jensen</cbc:ID>
            </cac:Contact>
        </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:AccountingCustomerParty>
        <cac:Party>
            <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:EndpointID>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID schemeID="ZZZ">269331</cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Strømkjøperen AS</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:Postbox>123</cbc:Postbox>
                <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
            <cac:PartyTaxScheme>
                <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">987654321MVA</cbc:CompanyID>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:PartyTaxScheme>
            <cac:PartyLegalEntity>
                <cbc:RegistrationName>Strømkjøperen AS</cbc:RegistrationName>
                <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:CompanyID>
                <cac:RegistrationAddress>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:RegistrationAddress>
            </cac:PartyLegalEntity>
            <cac:Contact>
                <cbc:ID>3150bdn</cbc:ID>
                <cbc:Telephone>55121230</cbc:Telephone>
                <cbc:Telefax>55121231</cbc:Telefax>
                <cbc:ElectronicMail>john@firmaet.no</cbc:ElectronicMail>
            </cac:Contact>
        </cac:Party>
    </cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:Delivery>
        <cbc:ActualDeliveryDate>2016-09-01</cbc:ActualDeliveryDate>
        <cac:DeliveryLocation>
            <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
            <cac:Address>
                <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:Address>
        </cac:DeliveryLocation>
    </cac:Delivery>
    <cac:PaymentMeans>
        <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
        <cbc:PaymentDueDate>2016-09-25</cbc:PaymentDueDate>
        <cbc:PaymentID>26933100102054</cbc:PaymentID>
        <cac:PayeeFinancialAccount>
            <cbc:ID schemeID="BBAN">70580644048</cbc:ID>
        </cac:PayeeFinancialAccount>
    </cac:PaymentMeans>
    <cac:PaymentTerms>
        <cbc:Note>Ved for sen betaling blir 8,50 % rente lagt til. Ved purring er gebyret kr.63,-</cbc:Note>
    </cac:PaymentTerms>
    <cac:TaxTotal>
        <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">381.07</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">1524.26</cbc:TaxableAmount>
            <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">381.07</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
    <cac:LegalMonetaryTotal>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1524.26</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">1524.26</cbc:TaxExclusiveAmount>
        <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">1905.33</cbc:TaxInclusiveAmount>
        <cbc:PayableAmount currencyID="NOK">1905.33</cbc:PayableAmount>
    </cac:LegalMonetaryTotal>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>1</cbc:ID>
        <cbc:Note>Målernummer: 008003762, Plassering: Sikringsskap i gang</cbc:Note>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">3768.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1050.52</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Nettleie</cbc:AccountingCost>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Energiledd nett</cbc:Description>
            <cbc:Name>Nett</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>N1</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.2788</cbc:PriceAmount>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>2</cbc:ID>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">31.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">74.74</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Nettleie</cbc:AccountingCost>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Fastledd nett</cbc:Description>
            <cbc:Name>Nett</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>N2</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">880.00</cbc:PriceAmount>
            <cbc:BaseQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">365</cbc:BaseQuantity>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>3</cbc:ID>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON" unitCodeListID="UNECERec20">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">399.00</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Bredbånd</cbc:AccountingCost>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Internett 120 (60/60 Mbps) 3P</cbc:Description>
            <cbc:Name>Fiberbredbånd</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>B1</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">399.00</cbc:PriceAmount>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
</Invoice>

A.2. Avansert energifaktura

Avansert energifaktura
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Eksempelfil for energifaktura, avansert

        Errors:
        NOGOV-T10-R030
        NOGOV-T10-R026
        NOGOV-T10-R031

        Warnings:
        NOGOV-T10-R005
        NOGOV-T10-R004 (10 times)
-->
<Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
    xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
    <cbc:CustomizationID>urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0</cbc:CustomizationID>
    <cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0</cbc:ProfileID>
    <cbc:ID>1001589779</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-09-10</cbc:IssueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode listID="UNCL1001">380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">NOK</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cac:InvoicePeriod>
        <cbc:StartDate>2016-01-01</cbc:StartDate>
        <cbc:EndDate>2016-12-31</cbc:EndDate>
    </cac:InvoicePeriod>
    <cac:AccountingSupplierParty>
        <cac:Party>
            <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">981915550</cbc:EndpointID>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>E Nett AS</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:StreetName>Ingeniør Rybergs gate 99</cbc:StreetName>
                <cbc:CityName>DRAMMEN</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>3007</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
            <cac:PartyTaxScheme>
                <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">981915550MVA</cbc:CompanyID>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:PartyTaxScheme>
            <cac:PartyLegalEntity>
                <cbc:RegistrationName>EB Nett AS</cbc:RegistrationName>
                <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR" schemeName="Foretaksregisteret">981915550</cbc:CompanyID>
                <cac:RegistrationAddress>
                    <cbc:CityName>Drammen</cbc:CityName>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:RegistrationAddress>
            </cac:PartyLegalEntity>
            <cac:Contact>
                <cbc:ID>81556330</cbc:ID>
            </cac:Contact>
        </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:AccountingCustomerParty>
        <cac:Party>
            <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:EndpointID>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID schemeID="ZZZ">269331</cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Strømkjøperen AS</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:StreetName>Storgt 123</cbc:StreetName>
                <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
            <cac:PartyTaxScheme>
                <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">987654321MVA</cbc:CompanyID>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:PartyTaxScheme>
            <cac:PartyLegalEntity>
                <cbc:RegistrationName>Strømkjøperen AS</cbc:RegistrationName>
                <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:CompanyID>
                <cac:RegistrationAddress>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:RegistrationAddress>
            </cac:PartyLegalEntity>
            <cac:Contact>
                <cbc:ID>3150JD</cbc:ID>
            </cac:Contact>
        </cac:Party>
    </cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:Delivery>
        <cbc:ActualDeliveryDate>2016-09-01</cbc:ActualDeliveryDate>
        <cac:DeliveryLocation>
            <cac:Address>
                <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:Address>
        </cac:DeliveryLocation>
    </cac:Delivery>
    <cac:PaymentMeans>
        <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
        <cbc:PaymentDueDate>2016-09-25</cbc:PaymentDueDate>
        <cbc:PaymentID>26933100102054</cbc:PaymentID>
        <cac:PayeeFinancialAccount>
            <cbc:ID schemeID="BBAN">70580644048</cbc:ID>
        </cac:PayeeFinancialAccount>
    </cac:PaymentMeans>
    <cac:PaymentTerms>
        <cbc:Note>Ved for sen betaling blir 8,50 % rente lagt til. Ved purring er gebyret kr.63,-</cbc:Note>
    </cac:PaymentTerms>
    <cac:TaxTotal>
        <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">1023.57</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">4094.27</cbc:TaxableAmount>
            <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">1023.57</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
    <cac:LegalMonetaryTotal>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">4094.27</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">4094.27</cbc:TaxExclusiveAmount>
        <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">5117.84</cbc:TaxInclusiveAmount>
        <cbc:PayableAmount currencyID="NOK">5117.84</cbc:PayableAmount>
    </cac:LegalMonetaryTotal>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>1</cbc:ID>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">31.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">39.15</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Strøm</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2016-12-31</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt 123</cbc:StreetName>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Fastbeløp strøm</cbc:Description>
            <cbc:Name>Kraft</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>K1</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">461.00</cbc:PriceAmount>
            <cbc:BaseQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">365</cbc:BaseQuantity>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>2</cbc:ID>
        <cbc:Note>Periode: 01-12-2012 - 15-12-2012. Målernummer: 008003762, Plassering: Sikringsskap
            i gang</cbc:Note>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">1178.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">170.81</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Strøm</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2012-12-15</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>123</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Innkjøpspris strøm</cbc:Description>
            <cbc:Name>Kraft</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>K2</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.1450</cbc:PriceAmount>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>3</cbc:ID>
        <cbc:Note>Periode: 16-12-2012 - 01-01-2016. Målernummer: 008003762, Plassering: Sikringsskap
            i gang</cbc:Note>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">1267.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">162.18</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Strøm</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2016-01-01</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>123</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Innkjøpspris strøm</cbc:Description>
            <cbc:Name>Kraft</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>K2</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.1280</cbc:PriceAmount>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>4</cbc:ID>
        <cbc:Note>Målernummer: 008003762, Plassering: Sikringsskap i gang</cbc:Note>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">2445.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">681.67</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Nettleie</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2016-01-01</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>123</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Energiledd nett</cbc:Description>
            <cbc:Name>Nett</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>N1</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.2788</cbc:PriceAmount>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>5</cbc:ID>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">31.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">74.74</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Nettleie</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2016-01-01</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>123</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Fastledd nett</cbc:Description>
            <cbc:Name>Nett</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>N2</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">880.00</cbc:PriceAmount>
            <cbc:BaseQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">365</cbc:BaseQuantity>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>6</cbc:ID>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">31.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">39.15</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Strøm</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2016-01-01</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939827</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>124</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Fastbeløp strøm</cbc:Description>
            <cbc:Name>Kraft</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>K1</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">461.00</cbc:PriceAmount>
            <cbc:BaseQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">365</cbc:BaseQuantity>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>7</cbc:ID>
        <cbc:Note>Periode: 01-12-2012 - 20-12-2012. Målernummer: 008003890, Plassering:
            Loft</cbc:Note>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">3965.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">575.32</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Strøm</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2012-12-20</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939827</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>124</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Innkjøpspris strøm</cbc:Description>
            <cbc:Name>Kraft</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>K2</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.1451</cbc:PriceAmount>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>8</cbc:ID>
        <cbc:Note>Periode: 21-12-2012 - 01-01-2016. Målernummer: 008003890, Plassering:
            Loft</cbc:Note>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">2689.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">421.37</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Strøm</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2016-01-01</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939827</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>124</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Innkjøpspris strøm</cbc:Description>
            <cbc:Name>Kraft</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>K2</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.1567</cbc:PriceAmount>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>9</cbc:ID>
        <cbc:Note>Målernummer: 008003890, Plassering: Loft</cbc:Note>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH" unitCodeListID="UNECERec20">6654.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1855.14</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Nettleie</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2016-01-01</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939827</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>124</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Energiledd nett</cbc:Description>
            <cbc:Name>Nett</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>N1</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">0.2788</cbc:PriceAmount>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>10</cbc:ID>
        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">31.00</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">74.74</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:AccountingCost>Nettleie</cbc:AccountingCost>
        <cac:Delivery>
            <cbc:ActualDeliveryDate>2016-01-01</cbc:ActualDeliveryDate>
            <cac:DeliveryLocation>
                <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939827</cbc:ID>
                <cac:Address>
                    <cbc:StreetName>Storgt</cbc:StreetName>
                    <cbc:BuildingNumber>124</cbc:BuildingNumber>
                    <cbc:CityName>BERGEN</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:DeliveryLocation>
        </cac:Delivery>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Fastledd nett</cbc:Description>
            <cbc:Name>Nett</cbc:Name>
            <cac:SellersItemIdentification>
                <cbc:ID>N2</cbc:ID>
            </cac:SellersItemIdentification>
            <cac:ClassifiedTaxCategory>
                <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
            <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">880.00</cbc:PriceAmount>
            <cbc:BaseQuantity unitCode="DAY" unitCodeListID="UNECERec20">365</cbc:BaseQuantity>
        </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
</Invoice>

A.3. Gjennomfakturering til privatkunder

Gjennomfakturering, privatkunder
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Eksempelfil for gjennomfakturering av nettleie til privatpersoner
-->
<Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
     xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>INV_1541</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2016-05-30</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode listID="UNCL1001">380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <!-- Informasjon om målernummer og plassering-->
  <cbc:Note languageID="no">Målernummer:008003762, Plassering: Sikringsskap i gang</cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">NOK</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cac:InvoicePeriod>
   <cbc:StartDate>2016-05-01</cbc:StartDate>
   <cbc:EndDate>2016-05-31</cbc:EndDate>
  </cac:InvoicePeriod>
  <cac:ContractDocumentReference>
   <cbc:ID>Contract321</cbc:ID>
  </cac:ContractDocumentReference>
  <!-- Ved fakturering av privatkunder, må AdditionalDocumentReference oppgis til "elektroniskB2Cfaktura -->
  <cac:AdditionalDocumentReference>
   <cbc:ID>N/A</cbc:ID>
   <cbc:DocumentType>elektroniskB2Cfaktura</cbc:DocumentType>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
  <!-- Fødselsdato-->
  <cac:AdditionalDocumentReference>
   <cbc:ID>1953-05-01</cbc:ID>
   <cbc:DocumentType>bithdate</cbc:DocumentType>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
  <!-- Henvisning til "orginalfaktura"-->
  <cac:AdditionalDocumentReference>
   <!--navn på dokument som id?-->
   <cbc:ID>Invoice123.pdf</cbc:ID>
   <!--Alltid verdien Commercial invoice -->
   <cbc:DocumentType>Commercial invoice</cbc:DocumentType>
   <cac:Attachment>
     <!--Base64 encoded document-->
     <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="application/pdf">hjW z</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
   </cac:Attachment>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
  <!-- Informasjon om nettselskapet angis i AccountingSupplierParty -->
  <cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:Party>
     <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">986252932</cbc:EndpointID>
     <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="GLN">1234765987654</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Nettselskapet A/S</cbc:Name>
     </cac:PartyName>
     <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Storgata 10</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>OSLO</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>0101</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
     </cac:PostalAddress>
     <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">986252932MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:PartyTaxScheme>
     <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Nettselskapet A/S</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">986252932</cbc:CompanyID>
      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:CityName>OSLO</cbc:CityName>
        <cac:Country>
         <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
     </cac:PartyLegalEntity>
     <cac:Contact>
      <cbc:ID>Ola Nordmann</cbc:ID>
     </cac:Contact>
   </cac:Party>
  </cac:AccountingSupplierParty>

  <cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:Party>
     <!-- Organisasjonsnummer til kraftselskap -->
     <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">810418052</cbc:EndpointID>
     <!-- Resten av AccountingCustomerParty benyttes til å oppgi informasjon om sluttkunden -->
     <cac:PartyIdentification>
      <!-- f.eks. kundenummer-->
      <cbc:ID schemeID="ZZZ">12345</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:PartyName>
      <!-- Navn på sluttkunde-->
      <cbc:Name>Jens Jensen</cbc:Name>
     </cac:PartyName>
     <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Lilletorget 3</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>SARPSBORG</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>1701</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
     </cac:PostalAddress>
     <cac:Contact>
      <cbc:ID>Jens Jensen</cbc:ID>
     </cac:Contact>
   </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
  <!-- Målepunktinformasjon -->
  <cac:Delivery>
   <!-- ActualDeliveryDate anbefales til siste dag i perioden som fakturaen gjelder for-->
   <cbc:ActualDeliveryDate>2016-05-31</cbc:ActualDeliveryDate>
   <cac:DeliveryLocation>
     <!-- MålepunktID-->
     <cbc:ID schemeID="GSRN">709876543246784</cbc:ID>
     <cac:Address>
      <cbc:StreetName>Lilletorget 3</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>SARPSBORG</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>1701</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
     </cac:Address>
   </cac:DeliveryLocation>
  </cac:Delivery>
  <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
   <cbc:PaymentDueDate>2016-06-30</cbc:PaymentDueDate>
   <cbc:PaymentChannelCode>SW</cbc:PaymentChannelCode>
   <cbc:PaymentID>12345000023456</cbc:PaymentID>
   <cac:PayeeFinancialAccount>
     <cbc:ID schemeID="BBAN">12341256789</cbc:ID>
     <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cbc:ID>9876</cbc:ID>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cbc:ID schemeID="BIC">ABC</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
     </cac:FinancialInstitutionBranch>
   </cac:PayeeFinancialAccount>
  </cac:PaymentMeans>
  <cac:TaxTotal>
   <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">250.00</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>
     <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:TaxableAmount>
     <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">250.00</cbc:TaxAmount>
     <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:LegalMonetaryTotal>
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>
   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">1250.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
   <cbc:PayableAmount currencyID="NOK">1250.00</cbc:PayableAmount>
  </cac:LegalMonetaryTotal>
  <cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>1</cbc:ID>
   <!-- Fakturert antall -->
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON" unitCodeListID="UNECERec20">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>
   <cbc:AccountingCost>K001201</cbc:AccountingCost>
   <cac:OrderLineReference>
     <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   </cac:OrderLineReference>
   <cac:Item>
     <cbc:Name>Nettleie</cbc:Name>
     <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>A23455</cbc:ID>
     </cac:SellersItemIdentification>
     <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
   <cac:Price>
     <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:PriceAmount>
   </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
</Invoice>

A.4. Gjennomfakturering til bedriftskunder

Gjennomfakturering, bedriftskunder
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Eksempelfil for gjennomfakturering av nettleie til privatpersoner
-->
<Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
     xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>INV_1541</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2016-05-30</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode listID="UNCL1001">380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <!-- Informasjon om målernummer og plassering-->
  <cbc:Note languageID="no">Målernummer:008003762, Plassering: Sikringsskap i gang</cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">NOK</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cac:InvoicePeriod>
   <cbc:StartDate>2016-05-01</cbc:StartDate>
   <cbc:EndDate>2016-05-31</cbc:EndDate>
  </cac:InvoicePeriod>
  <cac:ContractDocumentReference>
   <cbc:ID>Contract321</cbc:ID>
  </cac:ContractDocumentReference>
  <!-- Henvisning til "orginalfaktura"-->
  <cac:AdditionalDocumentReference>
   <!--navn på dokument som id?-->
   <cbc:ID>Invoice123.pdf</cbc:ID>
   <!--Alltid verdien Commercial invoice -->
   <cbc:DocumentType>Commercial invoice</cbc:DocumentType>
   <cac:Attachment>
     <!--Base64 encoded document-->
     <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="application/pdf">hjW z</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
   </cac:Attachment>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
  <!-- Informasjon om nettselskapet angis i AccountingSupplierParty -->
  <cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:Party>
     <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">810418052</cbc:EndpointID>
     <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="GLN">1234765987654</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Nettselskapet A/S</cbc:Name>
     </cac:PartyName>
     <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Storgata 10</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>OSLO</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>0101</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
     </cac:PostalAddress>
     <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">810418052MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:PartyTaxScheme>
     <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Nettselskapet A/S</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">810418052</cbc:CompanyID>
      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:CityName>OSLO</cbc:CityName>
        <cac:Country>
         <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
     </cac:PartyLegalEntity>
     <cac:Contact>
      <cbc:ID>Ola Nordmann</cbc:ID>
     </cac:Contact>
   </cac:Party>
  </cac:AccountingSupplierParty>

  <cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:Party>
     <!-- Organisasjonsnummer til kraftselskap -->
     <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">986252932</cbc:EndpointID>
     <!-- Resten av AccountingCustomerParty benyttes til å oppgi informasjon om sluttkunden -->
     <cac:PartyIdentification>
      <!-- f.eks. kundenummer-->
      <cbc:ID schemeID="ZZZ">kunde123456</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:PartyName>
      <!-- Navn på sluttkunde-->
      <cbc:Name>Firmakunde AS</cbc:Name>
     </cac:PartyName>
     <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Lilletorget 3</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>SARPSBORG</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>1701</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
     </cac:PostalAddress>
     <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">986252932MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:PartyTaxScheme>
     <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Firmakunde AS</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">986252932</cbc:CompanyID>
      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:CityName>SARPSBORG</cbc:CityName>
        <cac:Country>
         <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
     </cac:PartyLegalEntity>
     <cac:Contact>
      <cbc:ID>abc1234</cbc:ID>
     </cac:Contact>
   </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
  <!-- Målepunktinformasjon -->
  <cac:Delivery>
   <!-- ActualDeliveryDate anbefales til siste dag i perioden som fakturaen gjelder for-->
   <cbc:ActualDeliveryDate>2016-05-31</cbc:ActualDeliveryDate>
   <cac:DeliveryLocation>
     <!-- MålepunktID-->
     <cbc:ID schemeID="GSRN">709876543246784</cbc:ID>
     <cac:Address>
      <cbc:StreetName>Lilletorget 3</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>SARPSBORG</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>1701</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
     </cac:Address>
   </cac:DeliveryLocation>
  </cac:Delivery>
  <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
   <cbc:PaymentDueDate>2016-06-30</cbc:PaymentDueDate>
   <cbc:PaymentChannelCode>SW</cbc:PaymentChannelCode>
   <cbc:PaymentID>12345000023456</cbc:PaymentID>
   <cac:PayeeFinancialAccount>
     <cbc:ID schemeID="BBAN">12341256789</cbc:ID>
     <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cbc:ID>1234</cbc:ID>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cbc:ID schemeID="BIC">ABC1234</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
     </cac:FinancialInstitutionBranch>
   </cac:PayeeFinancialAccount>
  </cac:PaymentMeans>
  <cac:TaxTotal>
   <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">250.00</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>
     <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:TaxableAmount>
     <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">250.00</cbc:TaxAmount>
     <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:LegalMonetaryTotal>
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>
   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">1250.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
   <cbc:PayableAmount currencyID="NOK">1250.00</cbc:PayableAmount>
  </cac:LegalMonetaryTotal>
  <cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>1</cbc:ID>
   <!-- Fakturert antall -->
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON" unitCodeListID="UNECERec20">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>
   <cbc:AccountingCost>K001201</cbc:AccountingCost>
   <cac:OrderLineReference>
     <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   </cac:OrderLineReference>
   <cac:Item>
     <cbc:Name>Nettleie</cbc:Name>
     <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>A23455</cbc:ID>
     </cac:SellersItemIdentification>
     <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
   <cac:Price>
     <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">1000.00</cbc:PriceAmount>
   </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
</Invoice>